PROJEKTY UNIJNE

Beneficjent: Jan Miklewski Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż, Powiat płoński

Informuje o realizacji projektu Nr RPMA.03.03.00-14-i639/21

Projekt pn: "Wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 "Innowacje w MŚP"; Typ projektów: "Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług".Cel projektu: Celem głównym projektu jest wprowadzenie na rynek ulepszonych/udoskonalonych produktów/usług: piasek oraz żwir frakcji 0-80 mm znajdujące się w warstwie wodonośnej. Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R wprowadzających na rynek ulepszone/udoskonalone produkty/usługi: piasek oraz żwir frakcji 0-80 mm znajdujące się w warstwie wodonośnej. Ze względu na zalegające pokłady piasku oraz żwiru na większych głębokościach w prywatnym (własnym) naturalnym zbiorniku wodnym na żwirowni w Krajkowie Wnioskodawca podjął decyzję o wydobywaniu piasku oraz żwiru spod lustra wody. Urabianie spod wody odbywać się będzie tylko w wyniku procesu mechanicznego. Łącząc proces urabiania z transportem pionowym i poziomym urobku (po wodzie i na lądzie), uzyskuje się różne warianty funkcjonalnych układów technologicznych, w których podstawowym ogniwem jest pogłębiarka ssąca wraz z rurociągiem tłocznym. Rurociąg tłoczny jest integralną częścią pogłębiarki i bez rurociągu maszyna nie jest w stanie pracować i spełniać przeznaczone funkcje do urobku piasku oraz żwiru spod lustra wody.

Okres realizacji projektu od 02.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 933 181,00 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 55,00 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.